move PHOTOGALERIE  www.AdeZech.de
    Maikaefer 2012  Copyright Ade Zech                                                                        PHOTOGALERIEN

0502K5P 0002 GHK NW4-S8 AS1 BG
Männlicher Maikäfer
0502K5P 0012 GHK NW4-S8 AS1 BG
Tänzelnder Maikäfer vor dem Abflug
0502K5P 0020 GHK NW4-S8 AS1 BG
Tänzelnder Maikäfer vor dem Abflug
0502K5P 0022 GHK NW4-S8 AS1 BG
Tänzelnder Maikäfer vor dem Abflug
0502K5P 0028 GHK NW4-S8 AS1
Maikäfer vor dem Abflug
0502K5P 0046 GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer vor dem Abflug mit entfalteten Flügeln
0502K5P 0040 GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer kurz vor dem Abflug mit sich entfalteten Hautflügeln
0502K5P 0044 GHK NW4-S8 AS1
Maikäfer beim Abheben
0510K5P 0010 AW GHK NW4-S8 AD AS2
Maikäfer
0510K5P 0022 AW GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer vor dem Abflug
0510K5P 0024 AW GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer vor dem Abflug beim Flügel entfalten
0510K5P 0026 AW GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer vor dem Abflug beim Flügel entfalten
0510K5P 0030 AW GHK NW4-S8 AS2
Maikäfer vor dem Abflug beim Flügel entfalten
0511K5P 0040 AW GHK TL NW4-S8 Sky2 AS
Maikäfer vor dem Abflug beim Flügel entfalten
0511K5P 0042 AW GHK TL NW3-S8 Sky2 AS
Maikäfer beim Abheben
0511K5P 0010 GHK TL NW4 AS3
Maikäfer
0511K5P 0014 GHK TL AS3
Maikäfer vor dem Abflug
0511K5P 0020 GHK TL AS2
Maikäfer vor dem Abflug beim Flügel entfalten
0511K5P 0024 GHK TL NW5 AS2
Maikäfer beim Abheben
0520K5P 0024 GHK TL TW NW2 Sky1
Maikäfer
0520K5P 0032 GHK TL TW NW2 Sky1 AS2
Maikäfer
0520K5P 0050 GHK TL TW AW NW2 Sky1 AS2
Maikäfer
0520K5P 0074 GHK TL TW AW NW2 Sky1
Maikäfer vor dem Abflug
0520K5P 0086 GHK TL TW AW NW2 Sky1
Maikäfer beim Abheben
0520K5P 0088 GHK TL TW AW NW2 Sky1 AS2
Maikäfer beim Abheben